โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

กลุ่มงานอายุรกรรม

กลุ่มงานอายุรกรรม

พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร

สาขาอายุรศาสตร์เป็นสาขาที่สำคัญเป็นรากฐานของวิชาการทางการแพทย์อีกทั้งโรคทางอายุรศาสตร์ก็มีความหลากหลายนอกจากนี้ยังเป็นวิชาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็วซึ่งอายุรแพทย์ที่ดีควรมีความรู้ความสามารถในการให้การวินิจฉัยการดูแลรักษาแบบองค์รวมและการพัฒนาความรู้ความสามารถรวมทั้งต่อยอดวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จึงมีพันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตรดังต่อไปนี้

1. ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ผลิตอายุรแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพและมีความสามารถในการสื่อสารและสามารถทำงานเป็นทีมสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้

3. มีผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4. ผลิตอายุรแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ร่วมงานและองค์กร

5. ปลูกฝังการให้ความสำคัญของความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

6. การผลิตอายุรแพทย์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายระบบสุขภาพระดับประเทศเน้นการกระจายอายุรแพทย์ทำงานในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลนอายุรแพทย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะเขตบริการสุขภาพที่ 10

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง

1.ความสามารถทางการเรียนซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัยก่อนสิ้นสุดการฝึกอบรมในปีที่ 2 และภาคปฏิบัติด้วยการสอบรายยาว การสอบการดูคนไข้อย่างสั้น ในปัญหาที่พบได้บ่อยทางอายุรศาสตร์ และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการรวม ก่อนสิ้นสุดการฝึกอบรมในปี ในปีที่ 3

2.สามารถผลิตงานวิจัยด้วยตนเองและมีการพิจารณาผลการประเมินผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ก่อนสิ้นสุดการฝึกอบรมในปีที่ 3

Overview

ข่าวรับสมัคร - ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประกาศรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัด เพื่อเข้าศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์และอนุสาขา ปี 2564 รอบที่ 1

ต้นสังกัด รพ.สรรพสิทธิประสงค์

1. อายุรศาสตร์โรคเลือด 2 ตำแหน่ง
2. อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤติ 1 ตำแหน่ง

ต้นสังกัด เขตสุขภาพที่ 10

1. อายุรศาสตร์ทั่วไป 5 ตำแหน่ง
2. อายุรศาสตร์โรคเลือด 1 ตำแหน่ง

สมัครที่ www.cpird.in.th > Residency training

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2563

สำหรับทุนต้นสังกัด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ สนใจติดต่อสอบถาม แจ้งความประสงค์ไว้ก่อนได้ที่คุณกอล์ฟ 083-7235280 ในวันเวลาราชการ

|| down load ใบสมัคร ||  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2563

เอกสารหลักฐานในการสมัครดังต่อไปนี้

(1) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
(2) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล) 1 ฉบับ
(3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 1 ฉบับ
(4) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 1 ฉบับ
(5) สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัครจากผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยตรง อย่างละ 1 ฉบับ

 • อาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่ผู้สมัครศึกษา
 • อาจารย์หัวหน้ากลุ่มงานของสถาบันฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ/ปฏิบัติงานชดใช้ทุน
 • หัวหน้าภาควิชาของสถาบันฝึกอบรมที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยตรง

 • (7) หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร

  ส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ สำนักงานกลุ่มงานอายุรกรรม ตึก 8 ชั้น 7 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

  กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ 2 โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

  || รายละเอียดการสมัคร ||

  || ใบสมัคร ||

  || เกณฑ์การคัดเลือก ||

  || กรรมการการคัดเลือก ||

  การยื่นอุทรณ์ แพทย์ประจำบ้านสามารถยื่นอุทรณ์ ได้ที่ งานศึกษาหลังปริญญา กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตึก 8 ชั้น 7 โทร. 083-7235280

  || รายละเอียด ||

  กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบลสรรพสิทธิประสงค์ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1

  || รายละเอียด ||

  กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ อัตรา โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562

  แพทย์ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดการรับสมัคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานอายุรกรรม โทรศัพท์ 083-7235280 (คุณชนิดา อาภรศรี) โดยกรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง

  website : http://www.tmc.or.th/tcgme

  || รายละเอียดการสมัคร ||

  อาจารย์แพทย์

  กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  speakers

  นพ.วีระ มหาวนากูล

  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  speakers

  พญ.ปิยะรัตน์ โกมลศาสตร์

  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  speakers

  นพ.วรวุฒิ ทัศนาวิวัฒน์

  นายแพทย์
  speakers

  พญ.วิริยา เชื้อลี

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.ภาณินี รัตนาภิชาติ

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  นพ.ยิ่งศักดิ์ สันธนาคร

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.ทัดดาว วิโรจน์อุไรเรือง

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.ศิริพร ลีลาธนาพิพัฒน์

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  นพ.พิเชฐ หล่อวินิจนันท์

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.วรรัตน์ คงเกษม

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.ผาณิต สุขโท

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.ส่องหล้า จิตแสง

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.กอบพร แซ่จึง

  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
  speakers

  พญ.อังคณา กวิวังสานนท์

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.สุวัตถิยา กิจศรัณย์

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.จารุวรรณ บุญสุข

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.ภาวินี เหลืองรุ่งโรจน์

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  นพ.ปราการ ธานี

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.พัลยมนต์ พุ่ทอง

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  นพ.วัฒนพงศ์ สุภมงคลชัยกุล

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.จิรชยา ชัยสุโรจน์

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.ยศวดี ร่วมเจริญ

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.รติพร บาลโสง

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.ชมพูนุท จุฑานันท์

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.วิยะนุช โลมะรัตน์

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  นพ.วีระยุทธ ธิมาภรณ์

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  พญ.วิชกุล ชีวภัทร

  นายแพทย์ชำนาญการ
  speakers

  ปฐมพงษ์ คำภามูล

  นายแพทย์ชำนาญการ

  แพทย์ประจำบ้าน

  ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรระสิทธิประสงค์

  program

  นายวีระภัทร  วัฒนาสัจจา

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายพงศพล อรัญญาเกษมสุข

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายอภิวัฒน์ จงหมายลักษณ์

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวแก้วตา จีระประดิษฐ

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายกฤตภาส วิทูรกิจวานิช

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายชยุตม์ พฤทธิ์ลาภากร

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวปรียาภา ลักษณียขจร

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวพิรยา กานธนาวัฒน์

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายณัฐนันท์ นามจันทรา

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  พญ.พิชญา ศิริอำนาจ

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  พญ.สมัญญา ไชยพรรณนา

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  พญ.วียาพัฒน์ เทพมุสิก

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายเจตวรงค์ ธนกิจจารุ

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายธนชัย ศิริพจนากุล

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายเจนภพ ม้ารุ่งเรือง

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาววรวลัญช์ กัลป์ยาณสิทธิ์

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวปิยนุช ชาติละออง

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  พญ.ปรัศวี แสงชาติ

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  พญ.รัชพร คงบำรุง

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  พญ.สายทิพย์ สังฆมโนเวศ

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นพ.เพชร เวียงอินทร์

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายอภิรัฐ จุฬาลักษณานุกูล

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายคณินทร์ ศรีอุดมพร

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวศุภสา นิยมพานิชการ

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวธัญพร เจริญขจรกุล

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวอริศรา ศิริวิริยะกุล

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายมณฑ์ปราชญ์ หาญผดุงกิจ

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายสกล เจริญวีรกุล

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายพีรณัฐ ศรีวชิรวัฒน์

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวณัฎฐณิชา รุ่งจำกัด

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวบงกช ธิติโรจนะวัฒน์

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายชยุตม์ ตรีกิตติวงศ์

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวพิมพ์กมล เกียรติสุรนนท์

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายพิพัฒน์ งามมีศรี

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายลิขิต กำธรวิจิตรกุล

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายพงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนสิทธิ์

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวพันธิพา พันธนู

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายโชติวิชช์ ศรีผลิน

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวสุชาดา พงศ์สุทธิยากร

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายภานุพงศ์ พงศ์หว่าน

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายกษิตทัช ดลประสิทธิ์

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นายณัฐพจน์ ดัดพันธ์

  แพทย์ประจำบ้าน

  program

  นางสาวพจนารถ ราษฎรดี

  แพทย์ประจำบ้าน

  Back Office

  กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  speakers

  นางสาวอรณิชชา ศรศิลป์

  เจ้าพนักงานธุรการ
  speakers

  นางสาวนันธิยา ศรศิลป์

  เจ้าพนักงานธุรการ
  speakers

  นางสาวฐิตินันท์ พงษ์สถิตย์

  เจ้าพนักงานธุรการ
  speakers

  นางสาวชนิดา อาภรศรี

  เจ้าพนักงานธุรการ
  speakers

  นางสาวรวีวรรณ บุญเนาว์

  เจ้าพนักงานธุรการ
  speakers

  นางสาวสุพัตรา มีธรรม

  พนักงานประจาตึก

  ภาพกิจกรรม

  กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  sponsors
  ประชุมวิชาการ ภาควิชา 2562
  sponsors
  100 วันฉันยังอยู่

  กลุ่มงานอายุรกรรม

  กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  อาคาร 8 ชั้น 7

  ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง

  จ.อุบลราชธานี, 34000

  Tel: 045-244-973 ต่อ 1450 มือถือ 083-7235280

  E-mail: Ruconf@hotmail.com

  FB. Medicine Sunpasitthiprasong Hospital